Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje PPOŻ – od podstawowych systemów zabezpieczających po zaawansowane technologie przeciwpożarowe.  Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów zapewni ochronę mienia oraz osób przed dewastującymi skutkami ognia.

Kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, dobór sprzętu oraz instalację systemów przeciwpożarowych (PPOŻ) zapewnią ochronę mienia jak i osób przed katastrofalnymi skutkami ognia.

Ochrona PPOŻ ma na celu ochronę życia, mienia oraz środowiska naturalnego przed skutkami pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Przede wszystkim pierwszym bardzo ważnym krokiem jest podjęcie wszelkich działań prewencyjnych by zabezpieczyć budynek przed wystąpieniem ognia. Jeżeli natomiast dojdzie do pożaru celem nadrzędnym jest zminimalizowanie szkód oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji osobom znajdującym się w budynku. Doprowadzenie do tego by opuszczenie budynku podczas pożaru było jak najłatwiejsze, biorąc pod uwagę również czynnik stresu oraz pogorszoną widoczność, nie jest prostym zadaniem. Specjalista projektujący oświetlenie ewakuacyjne oraz wszelkie systemy ppoż powinien wiedzieć do jakich procesów dochodzi kiedy wybuchnie ogień, jak mu przeciwdziałać i jak skutecznie sygnalizować takie zdarzenie służbom oraz osobom znajdującym się w budynku.

Systemy, które są pomocne w razie pożaru

Systemy oddymiające

Mają za zadanie odprowadzić z szczytowego punktu gromadzący się dym czyli toksyczne produkty spalania. Gazy pożarowe nie tylko pogarszają widoczność, mogą prowadzić do poważnych poparzeń dróg oddechowych oraz ciała. Dlatego tak ważne jest oddymianie grawitacyjne, szczególnie w pionowych drogach ewakuacyjnych takich jak np. klatki schodowe. Wśród systemów oddymiania możemy wyróżnić takie jak: oddymianie grawitacyjne, systemy nadciśnieniowe oraz wyciągowo-nawiewne. Dzięki nim odprowadzany jest gorący dym, który może bez problemu uniemożliwić ewakuację nie tylko obniżając widoczność ale pozbawiając osoby znajdujące się w budynku powietrza zdatnego do oddychania.

Oddymianie grawitacyjne

Klapy dymowe

zwane również klapami oddymiającymi, otwierając się tworzą wylot, który pozwala wydostać się toksycznym gazom powstałym podczas spalania na zewnątrz. Montowane są one w możliwie jak najwyższych miejscach, tak by nagromadzony tam dym mógł swobodnie się wydostać. Otwarcie następuje po sygnale, który jest uruchamiany ręcznie lub automatycznie.

Klapy napowietrzające

ich otwarcie następuje wraz z klapami oddymiającymi, ale w przeciwieństwie do nich otwierają się na niższych kondygnacjach budynku tak, by stworzyć ciąg kominowy i oddymić drogę ewakuacyjną. Klapą napowietrzającą mogą stać się drzwi wejściowe, oczywiście jeśli takie rozwiązanie spełnia wymogi przeciwpożarowe w danym budynku.

System wyzwalający

to termo wyzwalacze, czujki dymu lub różnego rodzaju ręczne systemy sygnalizacji pożarowej.

Rodzaje klap dymowych

Elektryczne

N
Automatyczne uruchamiane po sygnale z czujki dymu
N
Ręczne uruchamiane przez przyciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – ROP

Pneumatyczne

N
Automatyczne uruchamiane po sygnale z termowyzwalacza
N
Ręczne uruchamiane przez użycie skrzynki alarmowej z CO2
Klapy napowietrzające – są to zazwyczaj okna lub drzwi w nisko położonych częściach budynku, które posiadają automatyczny system otwierania.

Bardzo ważną częścią instalacji ppoż jest system wykrywania i sygnalizacji pożaru

Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP)

Jak sama nazwa wskazuje jest głównym elementem, który zbiera informacje z pozostałych urządzeń sygnalizujących zagrożenie. Centrala podejmuje decyzje pod wpływem dochodzących do niej sygnałów z SSP czyli systemu sygnalizacji pożaru. Do SSP należą:

Czujniki temperatury i dymu

bardzo ważna część SSP, której odpowiedni dobór jest kluczowy. Pozwalają na automatyczne wykrycie niebezpieczeństwa oraz wysłanie odpowiedniej informacji do centrali.

Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)

czyli przyciski zabudowane w czerwonej obudowie z napisem „pożar” lub odpowiednimi grafikami. Pozwalają one uruchomić alarm użytkownikom obiektu jak tylko nastąpi zagrożenie pożarem.

Sygnalizatory (tzw. syreny)

urządzenia alarmowe które za pomocą sygnałów dźwiękowych o natężeniu ponad 65dB powiadamiają osoby znajdujące się w budynku o zagrożeniu. Funkcję sygnalizatorów może spełnić system DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy), który podpięty do SSP może pełnić również funkcje odtwarzania muzyki lub przekazywania komunikatów.

Moduły sterujące i monitorujące

Sterują, monitorują, a tym samym integrują wszystkie urządzenia, CSP i SSP tak by ochrona oraz alarmowanie i sygnalizacja były najskuteczniejsze.

Warto pamiętać

Instalacje przeciwpożarowe powinny być projektowane w oparciu o znajomość podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi spalania oraz najnowszych przepisów i norm BHP i PPOŻ. Taka wiedza umożliwia właściwy dobór konstrukcji i zabezpieczeń przeciwpożarowych, które powinny skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się pożaru, umożliwiać sprawną ewakuację ludzi i mienia oraz podjęcie natychmiastowej, skutecznej akcji ratowniczej.

PPOŻ to również instalacja w budynku gaśnic oraz innych przyrządów, które w razie pożaru będą pomocne np.

Instalacja tryskaczowa

czyli automatyczny system gaszenia pożaru wodą lub pianą (w zależności od substancji, która jest gaszona) centralnie nad jego źródłem
N
Ważne by pamiętać, że substancji takich jak oleje, lakiery, żywice, alkohole czy inne łatwopalne substancje nie gasimy wodą lecz specjalną pianą do tego przystosowaną

Gaśnice w zależności od zastosowania

N

Gaśnica proszkowa ABC – do gaszenia pożarów z grupy A, B i C oraz do urządzeń elektrycznych do 1000V

N

Gaśnica śniegowa CO2 – do pożarów z grupy B, elektroniki i maszyn precyzyjnych zazwyczaj do napięcia 1000V

N

Gaśnica wodno mgłowa AF – olejów i tłuszczy, ważnych dokumentów, odzieży płonącej na ludziach

N

Gaśnica GH – do gaszenia pożarów z grupy B i C oraz napięcia do 36kV

Grupy pożarowe dzieli się na zapalenia

A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli

B – cieczy i materiałów stałych topiących się

C – gazów

D – metali

F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

Podział obiektów

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie SSP, jest obowiązkowe dla następujących budynków. Dla ułatwienia nawigacji umownie podzielono obiekty na prywatne i publiczne.

Obiekty prywatne

N

Handlowe i wystawowe

  • o jednej kondygnacji przy powierzchni strefy pożarowej ponad 5000m²
  • o wielokondygnacyjne przy powierzchni strefy pożarowej ponad 2500m²
N
Kina (ponad 600 miejsc)
N
Budynki, gdzie znajduje się pond 300 miejsc do celów gastronomicznych
N
Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 niepełnosprawnych
N
Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
N
Centrale telefoniczne (przy pojemności powyżej 10 000 numerów) oraz centrale telefoniczne tranzytowe (przy pojemności 5000 – 10000 numerów) o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
N
Podziemne garaże (mające strefę pożarową ponad 1500m²) lub mające więcej niż jedną kondygnację podziemną
N
Banki, gdzie strefa pożarowa (zawierająca salę operacyjną) przekracza 500 m²

Obiekty publiczne

N
Teatry (mające ponad 300 miejsc)
N
Sale sportowe i widowiskowe (ponad 1500 miejsc)
N
Szpitale (z wyłączeniem psychiatrycznych) i sanatoria (mające ponad 200 łóżek)
N
Szpitale psychiatryczne (mające ponad 100 łóżek)
N
Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji niepełnosprawnych (mające ponad 100 łóżek)
N
Budynki użyteczności publicznej (wysokie lub wysokościowe)
N
Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
N
Archiwa określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
N
Muzea i zabytki budowlane (określa Generalny Konserwator Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej)
N
Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
N
Urzędy obsługujące organy administracji rządowej
N
Stacje podziemnej kolei oraz metra
N
Porty i dworce przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie
N
Biblioteki, gdzie zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny
Nie są to jednak wszystkie obiekty, w których takie instalacje powinny być zamontowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Mimo braku nałożonego obowiązku dobrze jest zainstalować system SSP w celu zminimalizowania potencjalnych skutków pożaru.